SOMA logoSOMA Scandinavia


Psykiatriens model


Psykedelisk psykoterapi er et paradigmeskift i forhold til psykiatriens nuværende biologiske model af sjælelivet

Psykiatriens biokemiske løsninger på sjælelige kriser

Før 2. verdenskrig havde man i det væsentlige kun psykoanalysen til at hjælpe psykiatriske patienter - uden brug af medicin. Men siden 1950’erne har psykiatrien betragtet psykiske lidelser som et resultat af, at der er noget, som biokemisk ikke fungerer ordentligt i hjernen. Altså som en slags “hjernesygdom”. Behandlingen består får patienterne nogle piller, som skal korrigere eller kompensere for hjernens kemiske ubalance / fejlfunktion.
Valget af medicin bestemmes primært af hvilke symptomer, som patienten fortæller om, eller som lægen observerer. Hvis de forskellige slags tabletter ikke virker, kan man evt. benytte elektrisk eller magnetisk stimulation til at få hjernekemien til at fungere bedre. Psykiatriens behandlingsmetoder er baseret på en biokemisk model af menneskets sjæleliv.
Patienterne er passive modtagere eller forbrugere af sådanne behandlinger. De har i det væsentlige kun én opgave: at tage pillerne efter lægens forskrifter. Den psykiatriske behandling forsøger at neddæmpe de uønskede psykiske symptomer gennem at tilføre hjernen nogle medikamenter.
Medicineringen fratager patienten ansvaret for sin egen mentale sundhed. Den psykiatriske medicin bidrager ikke til at ændre de narrativer, der er med til at fastholde den psykiske lidelse. Bearbejdningen af de psykologiske, sociale, spirituelle eller kropsenergiske forhold, der har forårsaget eller fastholder den psykiske lidelse, spiller en perifer rolle i denne behandlingsstrategi. Behandlingens mål er i det væsentlige blot at neddæmpe symptomerne.
Nogle patienter er “behandlingsresistente” Desværre virker anti-depressiv medicin kun for godt halvdelen af patienterne. Nogle bliver symptomfri og andre opnår en svag forbedring. Succeskriteriet er kun, at medicinen sætter dem i stand til at klare sig gennem tilværelsen uden yderligere lægehjælp. I denne behandlingsstrategi er det derimod ikke en direkte målsætning, at patienterne får bearbejdet eller løst deres psykiske problemer. For knap halvdelen af patienterne virker medicinen sket ikke, og cirka en fjerdedel kan endda få direkte negative virkninger.
For visse diagnoser, f.eks. PTSD, virker medicin og traditionel psykoterapi kun for langt under halvdelen af patienterne. Sådanne patienter er “behandlingsresistente”, dvs. uden yderligere behandlingsmuligheder. Mange af de kliniske afprøvninger af psykedelisk medicin har fokuseret på “behandlingsresistente” psykiatriske patienter med depression, PTSD, misbrugsproblemer mv. Dvs. patienter, som psykiaterne har måttet opgive, fordi de nuværende psykiatriske behandlinger ikke virker.

Et nyt paradigme for behandling af psykiske lidelser?

Ligesom mange forskere og psykiatere betragter SOMA ikke psykedelisk psykoterapi som et alternativ til psykiatrien, men derimod som et centralt redskab i fremtidens psykiatriske behandlinger.

Den psykedeliske psykoterapi er udtryk for en grundlæggende nyorientering i behandlingsstrategien for en lang række psykiatriske diagnoser og psykologiske problemer. De forskellige former for psykedelisk medicin påvirker visse af de samme receptorer og neurotransmittere i hjernen, som den almindelige psykiatriske medicin. Men den psykedeliske medicin virker samlet set gennem andre biokemiske mekanismer. Vi befinder os dog endnu kun i startfasen af kortlægningen af de neurokemiske virkninger af psykedelisk medicin. (.. forts.)
(.. forts.) Til forskel fra gængse psykofarmaka tyder den eksisterende forskning på, at den psykedeliske medicin udnytter hjernens neuroplasticitet (dvs. hjernens evne til at reparere, genopbygge og/eller nyskabe neurologiske forbindelser). Den reducerer aktiviteten i nogle af den almindelige vågne tilstands aktivitetsmønstre i hjernen. Samtidigt etableres en række nye forbindelser mellem centre i hjernen, som normalt ikke er funktionelt forbundne. De ændrede aktivitetsmønstre i hjernen kan vare ved i månedsvis, nogle formentlig permanent. (Se f.eks. den store, tværfaglige undersøgelse beskrevet i Ly et al., 2018, Psychedelics Promote Structural and Functional Neural Plasticity, Cell Rep., 2018 June 12; 23(11): 3170–3182.)
Den psykedeliske medicin er bevidsthedsudvidende og åbner for adgang til ellers utilgængelig information gemt i underbevidstheden. Den giver adgang til minder fra fortiden, som normalt ligger skjult for det bevidste sind. Dermed bliver det muligt helt direkte at bearbejde nogle af de bagvedliggende psykiske årsager til en række psykiske lidelser. Den psykedeliske medicin gør det muligt for klienten at bryde ud af fastlåste, vanemæssige tankemønstre. Det terapeutiske udbytte er ofte proportionalt med intensiteten og dybden af klientens psykedeliske oplevelse. (For visse klienter kan det være formålstjenligt, hvis de på forhånd er medicinsk udredt, så man kan udelukke rent kropslige årsager til lidelsen.)
Den psykedeliske psykoterapi adskiller sig desuden fra andre former for psykoterapi ved konsekvent at give plads til og drage nytte af klientens “inner healing intelligence”. Dette begreb dækker over den dybtliggende indre viden hos klienten selv om, hvad der er årsagerne til og de mulige løsninger på den psykiske lidelse. Psykedelisk terapi gør det muligt for klienten at komme i kontakt med sin egen iboende, selvhelbredende intelligens.
Under høj-dosis psykedeliske sessioner er det terapeutens overordnede opgave at fungere som en katalysator for, at klienten selv henter årsager og løsningsstrategier frem fra sin indre, selvhelbredende intelligens. Det er kun i begrænset omfang terapeutens opgave at forsøge løbende at kontrollere retningerne for klientens bevidsthedsstrømme. Klientens ledetråd under høj-dosis psykedelisk psykoterapi er disse tre små råd: Hav tillid! Giv slip! Vær åben! Terapeuten støtter klienten gennem denne proces med en begrænset styring. I disse sessioner er terapeutens vigtigste opgave at bidrage med en intens, empatisk opmærksomhed og kun sekundært en procesbearbejdning af det fremkomne psykiske materiale. Traditionelt uddannede psykoterapeuter kan være nødt til at aflære dele af deres normalt mere aktive, styrende og analyserende terapeutrolle.
En del af den positive virkning af den psykedeliske terapi ofte er resultatet af “implicit læring”, dvs. ikke-verbale erkendelsesprocesser i fler-dimensionale bevidsthedstilstande. Disse bevidsthedstransformationer kan ikke sammenfattes til en entydig sproglig tolkning af deres betydning. Nogle af de dybeste indsigter under de psykedeliske sessioner kan efterlade et permanent sjæleligt indtryk, der umiddelbart i sig selv rummer løsninger på nogle af klientens centrale problemer. Disse processer kan ikke meningsfuldt reduceres til en mekanisk neurofarmakologisk effekt af den psykedeliske medicin.
En af de første dage efter hver af de psykedeliske sessioner afholder terapeuten “integrationssamtaler” med klienten. Her bruges ikke nogen psykedelisk medicin. Under disse opfølgende samtaler samler klienten sine indtryk og erkendelser fra de forudgående psykedeliske sessioner. Terapeuten bidrager til tolkning / bearbejdning af materialet og hjælper klienten med at finde veje til at arbejde videre med sine nye personlige indsigter. Det kan evt. munde ud i en realistisk handlingsplan frem til næste terapisession.
Klienten får med andre ord en anderledes central og aktiv rolle i processen sammenlignet med traditionel psykiatrisk behandling. Høj-dosis psykedelisk psykoterapi hjælper klienterne med at finde frem til og få fodfæste i det sted inde i dem selv, hvor de er i stand til at tage ansvaret for deres egen psykiske sundhed. Klienten må selv påtage sig ansvaret for et positivt udbytte af terapien. Resultatet har vist sig at være, at mange klienter efter nogle få behandlinger får det så meget bedre, at de ikke længere kan diagnostiseres som syge i psykiatrisk forstand.
Den psykedeliske medicin bliver anvendt i kombination med særlige, specialiserede former for psykoterapi. De terapeutiske metoder skal være tilpasset til de forskellige typer af psykedelisk medicin, som terapeuten kan vælge imellem. Denne kombination er et bærende element i den nye behandlingsstrategi, der klart adskiller denne fra psykiatriens hidtidige biokemiske behandlingsparadigme.
En slags “omvendt PTSD” ? Man kan måske undre sig over, hvordan psykedelisk psykoterapi skulle kunne skabe så gennemgribende positive resultater efter blot én enkelt eller nogle få behandlinger. Her er det værd at huske på, at eksempelvis PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom) kan opstå på nogle få øjeblikke. Et kortvarigt traume kan efterlade permanente ændringer i hjernens funktionelle mønstre ledsaget af livslange psykiske lidelser. Derfor burde det måske ikke være så vanskeligt at forestille sig, at psykedelisk medicin indenfor et lige så kort tidsrum skulle kunne skabe modsat rettede, positive forandringer. (Se f.eks. Brouwer A & Carhart-Harris R L: Pivotal mental states, J Psychopharmacol. 2021 Apr;35(4):319-352, som forsøger at give mulige fysiologiske forklaringer på disse midlertidige tilstande af neural hyper-plasticitet induceret af psykedelisk medicin.)
ALMINDELIG ANTI-DEPRESSIV MEDICIN påvirker den biologiske kemi i hjernen:
 
Mange patienter oplever ingen eller kun en begrænset forbedring med anti-depressiv medicin. Anti-depressiva kan i bedste fald dæmpe symptomerne, men løser ikke de bagvedliggende problemer i patientens liv. Medicinen skal anvendes i mindst 9 måneder og ofte i mange år. I denne periode kommer patienten ikke for alvor videre i sit liv. Medicinen lægger en dæmper på følelser, engagement, vitalitet og livsglæde - livet bliver til nuancer af gråt. Det kan føles, som om man bliver pakket ind i vat, så man ikke mærker livet så intenst.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Har typisk mange ubehagelige bivirkninger (søvnproblemer, hovedpine, mundtørhed, ingen sexdrive, sløvhed, svimmelhed m.v. - i sjældnere tilfælde selvmord)
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Mange patienter får mere end én slags medicin, og samspillet mellem forskellige typer af medicin gør ofte bivirkningerne værre.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Medicinen virker som regel først efter 4-8 ugers brug.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Patienten bliver fysisk afhængig af medicinen. Man får en slags “abstinenser” og det kan være meget ubehageligt at trappe ned, når man ønsker at holde op med at tage medicinen.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
KOMBINATIONEN AF PSYKEDELISK MEDICIN OG PSYKOTERAPI påvirker ligeledes den biologiske kemi i hjernen, men finder derudover løsninger på de evt. psykiske årsager til lidelsen.
 
“Ti års psykoterapi på et enkelt døgn” Kortvarigt, tidsafgrænset forløb med en høj andel af patienter, der bliver helt af med deres psykiatriske diagnose. Patienten bidrager selv aktivt med at finde og gennemføre holdbare løsninger til de psykologiske udfordringer, som kan vise sig at være de skjulte årsager til den psykiske lidelse. Fjerner (eller reducerer) ofte det fremtidige behov for psykiatrisk medicin.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Ingen afhængighed af medicin; intet daglig indtag af medicin; intet behov for nedtrapning.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Ingen væsentlige bivirkninger.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Behandlingen virker som regel efter få dage. Visse typer af psykedelisk medicin virker allerede det første døgn.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Stacks Image 2498

SOMA SCANDINAVIA


En forening til udbredelse af kendskabet til psykedelisk psykoterapi

ObscureMyEmail